LoginLIBRARY STAFF SCHEDULE

     
Monday 10-1 Lead:  Sue Ericksen
  10-1 Asst:  Frank McLean
  1-4 Lead:  Frank McLean
  1-4 Asst:  Susan Boatright
     
Tuesday 10-1 Lead:  Kathy Sizer
  10-1 Asst:  Marjory Thoreson
  1-4 Lead:  Rose Robins
  1-4 Asst: Susan Kendall
     
Wednesday 10-1 Lead:  Judy Schuster
  10-1 Asst:  Barbee Buchanan
  1-4 Lead:  Patty Walker
  1-4 Asst:  Loretta Tipton
  1-4 Asst: John Tipton
     
Thursday 10-1 Lead:  Linda Lantis
  10-1 Asst:  Linda Stoffer
  1-4 Lead:  Darryl Jones
  1-4 Asst:  Ruth Anglin
     
Friday 10-1 Lead:  Opal Myhres
  10-1 Asst:  Gerry Shepard
  1-4 Lead:  Florance Nelson
  1-4 Asst:  Vivian Hunt
     
1st Saturday 10-4 Lead:  Judy Schuster
  10-4 Asst:  Vacant
     
2nd Saturday 10-1 Lead: Barbee Buchanan
  10-1 Asst:  Holly Barrick
  1-4 Lead:  Barbee Buchanan
  1-4 Asst:  Kris Harris
     
3rd Saturday 10-4 Lead:  Kathy Sizer
  10-1 Asst:  Florence Nelson
  1-4 Asst:  Vacant
     
4th Saturday 10-1 Lead: Ellen Almendinger
  10-1 Asst:  Marjory Thoreson
  1-4 Lead: Linda Lantis
  1-4 Asst:  Gary Treece
     
5th Saturday 10-4 Lead:  Judy Schuster
  10-4 Asst:  Pat Hert